Monday, 10 March 2008

Future Tense Blog

ਮੈਂ ਚੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਨਸੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਲਾਸਾਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਬੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ੜਾਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਕਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਗੀਆਂ

No comments: