Monday, 3 March 2008

Spring Break Post

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,ਤੁਹਾਡਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਕਿਵੇ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਮੇਰੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਦੀਆਂ ਸਨ. ਮੈ ਆਪਨੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਯੌਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਛੁਟੀਆ ਮਨਾਈਆਂ. ਨੂੰ ਯੌਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਿਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਾ. ਅਪਾਂ ਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੇਪੀਂਗ ਵੀ ਦੇਖੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਦੀਆਂ ਸਨ!

No comments: