Sunday, 7 September 2008

my summer

ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਮੈ ਬਹੋਤ ਕਨਮ ਕੀਤਾ. ਮੈ ਿਕਤਾਬਾ ਪਰੀ. ਮੈ ਸਰੀ ਗੁਰਊ ਗਰਾਨਠ ਸਾਇਹਬ ਇਵਾਖਾਰਨ ਇਸਖਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸੁਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਸੁਹੇਲੀਆ ਦੀ ਬੇਤੀਆ ਆਏ ਸਨ. ਕਾਇਲਫੋਰਨੀਆ ਇਵਚ ਮੈ ਇਕਰਤਨ ਕਲੈਸ ਜੋਰੀ ਵਜਾਈ ਸਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਗਈਤਾ ਸੀ. ਮੈ ਗਰਮੀਆ ਬਹੋਤ ਚਨਗਾ ਸੀ.

(my apologies, I cannot figure out how to get type pad to work properly. It seems to have changed somewhat, so I cannot find the various r's or make the iri not appear with sihari and bihari. I also cannot figure out how to make the tipi.)

No comments: