Monday, 8 September 2008

Summer Vacation

ਮੇਰੀਅਾਂ ਗਰਮੀਅਾਂ ਦਾ ਛੁਟੀਅਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਅਾਂ ਸਨ| ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ| ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ‌ਿਮਛੀਗਨ ਫ‌ਿਲੰਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ੳੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ| ਦੋ ਹਙਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ‌ਿਛਕਾਗੋ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ| ੳੱਥੇ ਮੈਂ ਨੇ ਮੇਰੀ‌ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀ|

No comments: