Sunday, 12 October 2008

Favorite Book

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਰੀ ਪੋਟਰ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਰੀ ਹੈ, ਅਵ੍ਦੇ ਦੁਸ਼੍ਮਨ ਨਾਲ ਲ੍ੜਾਈ ਕ੍ਰ੍ਦਾ ਹੈ. ਹੇਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ

ਵਰ੍ਤ ਦਾ ਹੈ ਆਵਦੇ ਦੁਸ਼੍ਮਨ ਦੇ ਉਤੇ. ਲੇਖ੍ਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋ ਮੈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅਜ ਕਲ, ਇਹ

ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ ਹਨ੍. ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲ੍ਮਾਂ ਵੀ ਬ੍ਣੀਆ ਹ੍ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ.

No comments: