Tuesday, 11 November 2008

My favorite book

ਮੇਰੀ ਸ੍ਭ ਤੌ ਮ੍ਨ ਪ੍ਸੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਵਾਲਾਈਟ ਹੈ I ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵੈਮ੍ਪਾਇਰ ਵਾਰੇ ਹੈ I ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵੈਮ੍ਪਾਇਰ ਨੁੰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਉਹ੍ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਮ੍ਤੇਹਾਜ ਵਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ I ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨੁੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮ੍ਤ੍ਲ੍ਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ I ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਪਿਛਲੀਆ ਗਰ੍ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ੜੀ ਸੀ I ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਕਿਤਬ ਨਾਲ ਦੀ ਫਿਲ੍ਮ ਵੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ I ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲ੍ਮ ਜਰੁਰ ਵੇਖਾਂਗੀ I

No comments: