Monday, 20 April 2009
ਪੁਨ੍ਜਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਥ ਲੋਕ ਨਚ੍ਦ ਹ੍ਨ੍. ਪੁਨ੍ਜਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੁ ਥੋ ਕੋਇ ਤੇਲੇਵਿਸਿਓਨ ਨਏ ਸੇ. ਸਰਏ ਲੋਕ ਬਅਰ ਜਾਹ ਕੇ ਬੋਥ ਨਚਏ ਹ੍ਨ੍. ਪੁਨ੍ਜਬ ਵਿਚ ਨਚ੍ਦੇ ਪੁਨ੍ਗ੍ਰਗਰਾ ਬੋਥ ਕ੍ਰ੍ਦੇ ਹ੍ਨ . ਦੋਸ੍ਤ੍ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਦੇਂ ਹ ਥੇ ਫੇਰ ਹ੍ਸ੍ਦੇ ਹ੍ਨ੍ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਤਾ, ਪੁਗੜੀ ਅਤੇ ਤੁਰਲਾ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ . ਭੰਗੜਾ ਵ੍ਸਿਅਖਿ ਵਲ ਦਿਨ ਕ੍ਰ੍ਦੇ ਹ੍ਨ੍. ਭੰਗੜਾ ਪੁਨ੍ਜਬ ਵਿਚ ਬੋਥ ਲੋਕ ਸੋਰ੍ਨਿਅ ਨਚ੍ਦੇ ਹ ਜਿਸ ਲੋਕ ਭੰਗੜਾ ਪੋਨ੍ਦਦ ਏਹ ਲੋਕ ਕੁਸ਼ ਹੁਨ੍ਦਯ ਹਏ. ਭੰਗੜਾ ਮਿਚਿਗਨ ਵਿਚ ਵੇਏ ਕ੍ਰ੍ਦ ਹ. ਇਸ ਸ੍ਚਊਲ ਵਿਚ ਮਰਏ ਦੋਸ੍ਤ ਭੰਗੜਾ ਕ੍ਰ੍ਦੇ ਹ.

No comments: