Monday, 6 April 2009

HW1 - What I did over Winter Break

ਸਾਸ ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮਾ ਵਿਂਟਰ ਛੂਟੀਯਾ ਵਿਚ ਬੋਥ ਕੀਤਾ. ਮਾ ਬੋਥ ਸ੍ਕੂਲ ਦਾ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਫੇਯਰ ਮਾ ਕ੍ਮ ਕ੍ਰਕਾ ਕੈਲਿਫਾਰ੍ਨਿਯਾ ਨੂ ਗਿਯਾ ਸੀ. ਮਾ ਕੈਲਿਫਾਰ੍ਨਿਯਾ ਨੂ ਜਾਕੇ ਬੋਥ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਮਸ ਤੇ ਈਏ ਸੀ. ਮਾ ਫਾਰ ਬਾਰ ਜਾਕੇ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਮੀ ਨਾਲ. ਮਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ੍ਤ ਨੂ ਮਿਲਿਯਾ ਹਾ. ਮਾ ਸ੍ਕੂਲ ਦਾ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮਾ ਜਾਬ ਲਬੀ. ਮਾ ਜਾਬ ਤੇ ਕ੍ਮ ਕ੍ਰਕਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਨੂ ਟੋਫਾ ਲਿਯਾ. ਮਾ ਸਾਰੇ ਨੂ ਦੇਕੇ ਫੇਰ ਮਾ ਮਿਸ਼ੈਗਨ ਨੂ ਵਾਪਸ ਆਯਾ. ਮਾ ਫੇਰ ਮਿਸ਼ੈਗਨ ਆ ਕੇ ਮਾ ਪਰ੍ਨ ਨੂ ਦ੍ੇਕਿਆ . ਮਾ ਊਸ ਕ੍ਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾ ਬੋਥ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ. ਮਾ ਕਾ ਨੂ ਖ੍ਤ ਕੇ ਫੇਰ ਦੋਸ੍ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਗਿਯਾ.

No comments: