Monday, 6 April 2009

Wedding Customs.

ਜ੍ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਹਤ ਕਜ਼੍ਸ਼੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹ੍ਨ. ਕੁੜੀਆਹ ਵੀ ਬੋਹਤ ਸੋਰਨੀਆ ਲ੍ਗਗਢੇਆ ਹਾ. ਮ੍ਹੰਦੀ ਸਿਰ੍ਫ ਕੁੜੀਏ ਲੋਂਦੀ ਹਾ. ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਰ ਹਾ ਕੀ ਕੁੜੀਏ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਥ ਸੋਰਨੀਆ ਲ੍ਹਗ੍ਡੀ ਹਾ. ਜੇਰੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹਾ, ਏਹੋ ਹਿਣਨੇ ਖਨ੍ਦੇ ਹੋ. ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਂਡੇ ਹਾ ਹਿੱਤਾ ਤੇ ਅਤੇ ਲ੍ਤ ਤੇ. ਕੁੜੀਏ ਬੋਥ ਸੋਰਨੀਆ ਲ੍ਗ੍ਦੇਇਆ ਹਾ. ਏਸ ਸ੍ਟਾਰ੍ਟ ਹੋਏਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਤਾ ਹੁਰ੍ਨ ਆਫ੍ਰਿਕਾ ਤੇ ਇਂਗ੍ਲੇਂਡ ਵਿਚ ਵੇ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾ. ਫਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤਾ ਫਣ੍ਦੇ ਨੇ ਹਾ. ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੋੜਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾ. ਇਸ ਗ੍ਲ ਕ੍ਰਦੇ ਹੇ ਕੀ ਫੇਰ ਬੋਥ ਸੋਰਞੇ ਲ੍ਗ੍ਦੇ ਹਾ ਜ੍ਦੋਏ ਗੁਰਦਵੜਾ ਨੂ ਅੰਡੇ ਜੋ. ਕੀ ਕੋੜਦੇ ਤੇ ਆਈਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾ. ਕੋੜਦੇ ਤੇ ਆਕੇ ਟ੍ਬੀਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਦਵੜਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾ.
No comments: