Monday, 20 April 2009
ਪੁਨ੍ਜਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਥ ਲੋਕ ਨਚ੍ਦ ਹ੍ਨ੍. ਪੁਨ੍ਜਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੁ ਥੋ ਕੋਇ ਤੇਲੇਵਿਸਿਓਨ ਨਏ ਸੇ. ਸਰਏ ਲੋਕ ਬਅਰ ਜਾਹ ਕੇ ਬੋਥ ਨਚਏ ਹ੍ਨ੍. ਪੁਨ੍ਜਬ ਵਿਚ ਨਚ੍ਦੇ ਪੁਨ੍ਗ੍ਰਗਰਾ ਬੋਥ ਕ੍ਰ੍ਦੇ ਹ੍ਨ . ਦੋਸ੍ਤ੍ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਦੇਂ ਹ ਥੇ ਫੇਰ ਹ੍ਸ੍ਦੇ ਹ੍ਨ੍ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਤਾ, ਪੁਗੜੀ ਅਤੇ ਤੁਰਲਾ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ . ਭੰਗੜਾ ਵ੍ਸਿਅਖਿ ਵਲ ਦਿਨ ਕ੍ਰ੍ਦੇ ਹ੍ਨ੍. ਭੰਗੜਾ ਪੁਨ੍ਜਬ ਵਿਚ ਬੋਥ ਲੋਕ ਸੋਰ੍ਨਿਅ ਨਚ੍ਦੇ ਹ ਜਿਸ ਲੋਕ ਭੰਗੜਾ ਪੋਨ੍ਦਦ ਏਹ ਲੋਕ ਕੁਸ਼ ਹੁਨ੍ਦਯ ਹਏ. ਭੰਗੜਾ ਮਿਚਿਗਨ ਵਿਚ ਵੇਏ ਕ੍ਰ੍ਦ ਹ. ਇਸ ਸ੍ਚਊਲ ਵਿਚ ਮਰਏ ਦੋਸ੍ਤ ਭੰਗੜਾ ਕ੍ਰ੍ਦੇ ਹ.

Wednesday, 8 April 2009

ਬੁਜਾਰਤਾਂ

੧) ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ|
-->ਅਠਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਨੀ ਛੱਤੀ ਹਨ|
ਜਾਂ
-->ਅਠਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਨੀ ਛੱਤੀ ਹੈ|

੨) ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦੇਵੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਾਵਾਂਗਾ| ਮੈਂ ਕੋਣ ਹਾਂ|

੩) ਜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸੁਕਾਉਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਗੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇ|

੪) ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਗਈ|

੫) ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ|

ਭੰਗੜਾ


ਪੰਜਾਬੀ powered by Lipikaar.comਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ| ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ| ਸਮੇਂ ਬਦਲਨ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਜਕਲ ਭੰਗੜਾ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ| ਭੰਗੜਾ ਗਭਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਇਕਤਾਰਾ, ਤੂਮਬੀ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ| ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆਂ ਪਾਈਆ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ| ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ ਗਿੱਧਾ, ਲੁਡੀ, ਝੁਮਰ, ਗੱਤਕਾ, ਜੁੱਲੀ ਅਤੇ ਡਨਕਾਰਾ| ਗਭਰੂ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਤਾ, ਪੁਗੜੀ ਅਤੇ ਤੁਰਲਾ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ|

Monday, 6 April 2009

Shoke.
ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਕ. ਮਾ ਇਕ ਚੀਗ ਬੋਥ ਪਸੰਦ ਕ੍ਰਦਾ ਹਾ. ਫੁਟਬਾਲ ਬੋਥ ਸੋਰਨੀ ਗੇਮ ਹਾ. ਜ੍ਦੋ ਮਾ ਨਿਕਾ ਸੀ ਬੋਥ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨੂ ਲਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵ੍ਡਾ ਪਾਰ੍ਕ ਵਿਚ. ਮੇਰੀ ਸ੍ਬ ਤੋ ਸੋਰਨੀ ਟੀਮ ਮੈਨਚੇਸ੍ਟਰ ਉਨਿਤੇਦ ਹਾ. ਇਸ ਟੀਮ ਇਂਗ੍ਲੇਂਡ ਤੋ ਹਾ. ਜ੍ਦੋ ਮਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਹੋਗਿਯਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਯੀ ਮੁਮੀ ਨੇ ਮਨੂ ਫੁਟਬਾਲ ਗੇਮ ਵਿਚ ਪਾ ਤਾ ਸੀ. ਮਾ ਇਸ ਗ੍ਲ ਤੇ ਬੋਥ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਮਾ ਫੁਟਬਾਲ ਨੂ ਇਨਾ ਪਿਯਾਰ ਕ੍ਰਦਾ ਹਾ ਕੀ ਮਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੁਟਬਾਲ ਡਾਕ ਸ੍ਕ੍ਧਾ ਹਾ ਅਠ੍ਤਾ ਤ੍ਥੀਵੀ ਤੇ ਲਾਕੇਂ ਪਾਰ੍ਕ ਵਿਚ. ਮੇਰਾ ਫੇਫੋਰਿਟ ਪ੍ਲੇਯਰ ਕ੍ਰਿਸ ਟੀ ਆਨੋ ਰੋਨਾਲ ਦੋ ਹਾ. ਇਸ ਪ੍ਲੇਯਰ ਬੋਥ ਸੋਰਣਾ ਕੇਦ ਰਿਹਾ ਹਾ.

Wedding Customs.

ਜ੍ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਹਤ ਕਜ਼੍ਸ਼੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹ੍ਨ. ਕੁੜੀਆਹ ਵੀ ਬੋਹਤ ਸੋਰਨੀਆ ਲ੍ਗਗਢੇਆ ਹਾ. ਮ੍ਹੰਦੀ ਸਿਰ੍ਫ ਕੁੜੀਏ ਲੋਂਦੀ ਹਾ. ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਰ ਹਾ ਕੀ ਕੁੜੀਏ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਥ ਸੋਰਨੀਆ ਲ੍ਹਗ੍ਡੀ ਹਾ. ਜੇਰੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹਾ, ਏਹੋ ਹਿਣਨੇ ਖਨ੍ਦੇ ਹੋ. ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਂਡੇ ਹਾ ਹਿੱਤਾ ਤੇ ਅਤੇ ਲ੍ਤ ਤੇ. ਕੁੜੀਏ ਬੋਥ ਸੋਰਨੀਆ ਲ੍ਗ੍ਦੇਇਆ ਹਾ. ਏਸ ਸ੍ਟਾਰ੍ਟ ਹੋਏਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਤਾ ਹੁਰ੍ਨ ਆਫ੍ਰਿਕਾ ਤੇ ਇਂਗ੍ਲੇਂਡ ਵਿਚ ਵੇ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾ. ਫਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤਾ ਫਣ੍ਦੇ ਨੇ ਹਾ. ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੋੜਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾ. ਇਸ ਗ੍ਲ ਕ੍ਰਦੇ ਹੇ ਕੀ ਫੇਰ ਬੋਥ ਸੋਰਞੇ ਲ੍ਗ੍ਦੇ ਹਾ ਜ੍ਦੋਏ ਗੁਰਦਵੜਾ ਨੂ ਅੰਡੇ ਜੋ. ਕੀ ਕੋੜਦੇ ਤੇ ਆਈਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾ. ਕੋੜਦੇ ਤੇ ਆਕੇ ਟ੍ਬੀਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਦਵੜਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾ.
Punjab Games. Kabaddi


ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਕੇਡਾ ਬੋਹੁਤ ਸੋਰਨੀਆ ਹਾ. ਕਾਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਇਕ ਸੋਰਨੀ ਗੇਮ ਹਾ. ਇਸ ਗੇਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸ੍ਟਾਰ੍ਟ ਹੋਈ. ਮਾ ਖ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਗੇਮ ਬੋਥ ਮਸ਼ੂਰ ਹਾ. ਸਾਰਾ ਗੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲਦੇ ਹਾ. ਇਸ ਗੇਮ ਵਿਚ ਦੋ ਟੇਮਾ ਕਾਲਦੇ ਹਾ. ਟੀਮ ਜਰਦੇ ਬੋਥ ਪਾਯਂਟ ਹਾ ਿਹ ਫਿਤ ਲਾਯ ਹ੍ਨ.
HW11 - Three Riddles.

੧. ਵੀ ਪੇੜਦ ਹਾ, ਨੋ (ਨਾਇਨ) ਮਰਗੇ, ਕਿਨਾ ਹੇਗੇ ਨੇ?

੨. ਚੀਰਦੇ (ਰੂਸਟਰ) ਨੇ ਆਂਡੇ ਰੂਫ ਤੇ ਦਿਤੀ? ਕੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਿਗੀ

੩. ਜਿਹਾਜ ਗਿਰਗੀ ਬਾਰ੍ਡਰ ਕੈਨਡਾ (ਕੈਨਡਾ) ਤੇ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਸ੍ਟੇਟ੍ਸ ਤੇ, ਤੁਸੀ ਸਰ੍ਵਾਇਵਰ ਕੀਤੇ ਬੇੜੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ.

HW1 - What I did over Winter Break

ਸਾਸ ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮਾ ਵਿਂਟਰ ਛੂਟੀਯਾ ਵਿਚ ਬੋਥ ਕੀਤਾ. ਮਾ ਬੋਥ ਸ੍ਕੂਲ ਦਾ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਫੇਯਰ ਮਾ ਕ੍ਮ ਕ੍ਰਕਾ ਕੈਲਿਫਾਰ੍ਨਿਯਾ ਨੂ ਗਿਯਾ ਸੀ. ਮਾ ਕੈਲਿਫਾਰ੍ਨਿਯਾ ਨੂ ਜਾਕੇ ਬੋਥ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਮਸ ਤੇ ਈਏ ਸੀ. ਮਾ ਫਾਰ ਬਾਰ ਜਾਕੇ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਮੀ ਨਾਲ. ਮਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ੍ਤ ਨੂ ਮਿਲਿਯਾ ਹਾ. ਮਾ ਸ੍ਕੂਲ ਦਾ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮਾ ਜਾਬ ਲਬੀ. ਮਾ ਜਾਬ ਤੇ ਕ੍ਮ ਕ੍ਰਕਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਨੂ ਟੋਫਾ ਲਿਯਾ. ਮਾ ਸਾਰੇ ਨੂ ਦੇਕੇ ਫੇਰ ਮਾ ਮਿਸ਼ੈਗਨ ਨੂ ਵਾਪਸ ਆਯਾ. ਮਾ ਫੇਰ ਮਿਸ਼ੈਗਨ ਆ ਕੇ ਮਾ ਪਰ੍ਨ ਨੂ ਦ੍ੇਕਿਆ . ਮਾ ਊਸ ਕ੍ਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾ ਬੋਥ ਕ੍ਮ ਕੀਤਾ. ਮਾ ਕਾ ਨੂ ਖ੍ਤ ਕੇ ਫੇਰ ਦੋਸ੍ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਗਿਯਾ.