Monday, 1 December 2008

Thanksgiving

ਤੈਂਕਸ‌ਿਗਵੀਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਮਨਾੲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ‌ਿੲਸ ‌ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਪ‌ਿਰਵਾਰ ਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ| ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਉਂਦੈ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟਰਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਟਰਕੀ ਤੇ ਹੈਮ ਖਾਧਾ| ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਸੁਤੇ| ਿਫਰ ਅਾਗਲੇ ‌ਿਦੰਨ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੲੀਅਂ| ‌ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਪੀਂਗ ਕੀਤਾ ‌ਿਕਉਂਕੀ ‌ਿੲਸ ‌ਿਦਨ ਸਾਭ ਕੁੱਝ ਸਸਤਾ ਹੈ|ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬ‌ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਪੀਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਖਰੀ‌ਿਦਅਾ| ਮੇਰੀਅਾਂ ਛੁਟ‌ਿਅਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜੇਦਾਰ ਸੀ|

Lohri

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮ੍ਜੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ, ੧੩ ਜਨਵਰੀ ਨੁੰ, ਪੁੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਕ ਵਦੀ ਅੱਗ ਲਾਕੇ, ਗਾਣੇ ਗਉਂਦੇ ਹਨ.ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆਂਡੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਗੀਤ ਗਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਸੁਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੁੰ ਮ‌ਿਠਆਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ੍. ਇਹਨਾ ਮ‌ਿਠਆਈਆਂ ਵਿਚ ਬਦਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੋੜੀ ਉਦੋ ਮਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਮੇਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੁੰ ਲੋੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਲੋੜੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਾਹੀਂ ਮ੍ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ੍.

Saturday, 29 November 2008

Thanksgiving

ਮੇਰੀ ਥੈਂਕ੍ਸ ਗਿਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮ੍ਜੇਦਾਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਪ੍ਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟਰਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ. ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰ੍ਤ ਵਿਚ ਥੈਂਕ੍ਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਛੁਟੀ ਨਹੀਂ ਮ੍ਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਥੈਂਕ੍ਸ ਗਿਵਿੰਗ ਜ਼ਰੁਰ੍ ਮ੍ਨਾਉਂਦੇ ਹ੍ਨ੍. ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮਪੇ ਮੈਂਨੁੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੁੰ ਥੈਂਕ੍ਸ ਗਿਵਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਪ੍ੜੇ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹ੍ਨ੍. ਥੈਂਕ੍ਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਦਿਨ੍, ਲੋਕੀ ਬ੍ਲੈਕ ਫਰਈਢੇ ਕੈੰਦੇ ਹ੍ਨ੍. ਇਸ ਦਿਨ੍ ਬਹੁਤ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ਸ੍ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈ ਤਾ ਕਈ ਚੀਜਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸ੍ਨ੍. ਮੈਨੁ ਤਾ ਜਿਆਦਾ ਮ੍ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ੍ਦੋ ਮੈਨੁ ਸ੍ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸ੍ਸ੍ਤਾ ਮਿਲ੍ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Sunday, 16 November 2008

Lohri


ਲੋੜੀ ਸਾਘ ‌ਿਵੱਚ ਅਾਂਦਾ ਹੈ| ਲੋੜੀ ਮਨਾੲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ‌ਿਵਅਾਹ ਹੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁਣਦਾ ਹੈ| ਲੋੜੀ ਦਾ ‌ਿਦਨ ਲੋਕ ਲਕੜੀਅਾਂ ਜਲਾਂ ਕੇ ਅਗ ਬਲਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ‌ਿਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਅਾਂਡੀਅਾਂ ਕਠੇ ਹੋਕੇ ਲੋੜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ| ਬੱਚੇ ਗੁਅਾਂਡੀਅਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ| ਮ‌ਿਠਅਾੲੀ ਬੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹਨ| ਰੋੜੀਅਾਂ ਤੇ ਮੁੰਫ਼ਲੀਅਾਂ ਖਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|http://www.youtube.com/watch?v=yr1vFBMKklM

Tuesday, 11 November 2008
ਮੈਂਨੁੰ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਸੰਦ ਹੈ I ਜ੍ਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰ੍ਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ I ਭਾਰ੍ਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮ੍ਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂਨੁੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੁੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕ੍ਪ੍ੜੇ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸ੍ਨ I ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ੍ਦੇ ਸੀ I ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬ੍ਜਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਟਾਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ੍ਦੇ ਸ੍ਨ I ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੁੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰੇ ਘਰ੍ ਵਿਚ ਬ੍ਤੀਆਂ ਵੀ ਜ੍ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ I ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮ੍ਬ੍ਤੀਆਂ ਵੀ ਜ੍ਲਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ I ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ I ਮੈਂਨੁੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮ੍ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ I ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮ੍ਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੁੰ ਭਾਰ੍ਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ I

My favorite book

ਮੇਰੀ ਸ੍ਭ ਤੌ ਮ੍ਨ ਪ੍ਸੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਵਾਲਾਈਟ ਹੈ I ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵੈਮ੍ਪਾਇਰ ਵਾਰੇ ਹੈ I ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵੈਮ੍ਪਾਇਰ ਨੁੰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਉਹ੍ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਮ੍ਤੇਹਾਜ ਵਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ I ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨੁੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮ੍ਤ੍ਲ੍ਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ I ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਪਿਛਲੀਆ ਗਰ੍ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ੜੀ ਸੀ I ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਕਿਤਬ ਨਾਲ ਦੀ ਫਿਲ੍ਮ ਵੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ I ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲ੍ਮ ਜਰੁਰ ਵੇਖਾਂਗੀ I

Thursday, 30 October 2008

Audio Moblog

powered by Hipcast.com

Tuesday, 28 October 2008

Monday, 27 October 2008

Audio Moblog

powered by Hipcast.com

Audio Moblog

powered by Hipcast.com

Sunday, 26 October 2008

Audio Moblog

powered by Hipcast.com

Sunday, 12 October 2008

Favorite Book

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਰੀ ਪੋਟਰ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਰੀ ਹੈ, ਅਵ੍ਦੇ ਦੁਸ਼੍ਮਨ ਨਾਲ ਲ੍ੜਾਈ ਕ੍ਰ੍ਦਾ ਹੈ. ਹੇਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ

ਵਰ੍ਤ ਦਾ ਹੈ ਆਵਦੇ ਦੁਸ਼੍ਮਨ ਦੇ ਉਤੇ. ਲੇਖ੍ਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋ ਮੈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅਜ ਕਲ, ਇਹ

ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ ਹਨ੍. ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲ੍ਮਾਂ ਵੀ ਬ੍ਣੀਆ ਹ੍ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ.

Monday, 6 October 2008

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬ


ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਹਾਬਿਟ ਹੈ| ਇਹ ਕਹਾਣੀ J.R.R. ਥੋਲਕਿਨ ਨੇ ਲਿਖੀ| ਪਰਮ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਬੋ ਬੈਗੰਸ ਹੈ| ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਰਹਿਦਾ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬਿਲਬੋ ਨੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ| ਬਿਲਬੋ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੁ ਮਿਲਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਕ ਜਾਦੁਗਰ ਤੇ ਤੇੜਾ ਬੌਣੇ ਬਿਲਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾੜੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ਤੇ ਸੌ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ| ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਨ ੨੦੧੧ ਈਂ.ਵਿਚ ਬਏਗੀ|

Sunday, 5 October 2008

Favorite Book

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ‌‌ਿਕਤਾਬ ਹੈਰੀ ਪਾਟਰ ਹੈ| ਸਤ ਹੇਰੀ ਪਾਟਰ ‌ਿਕਤਾਬਾਂ ਹਨ| ਮੈਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪੜੀਅਾਂ| ‌ਿੲਹ ‌ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ| ‌ਿੲਹ ਕਹਾਣੀ ‌ਇਕ ਜਾਦੂ ਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ| ਉਹ ਲੰਡਨ ‌ਿਵੱਚ ਰਹ‌ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ‌ਿਕ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੈਰੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ| ਿੲਕ ਖਰਾਬ ਜਾਦੂ ਗਰ ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ‌ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ‌ਿਕਉਂਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ| ਿੲਹ ‌ਿਕਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਅਾਂ ਹਨ|

Favorite Book

ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲ੍ਗ੍ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਪਰ੍ਸੈਪਲਿਸ ਹੈ. ਇਸ ਕਹਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦ੍ਸ ਦੀ ਹੈ ਆਪ੍ਣੀ ਜਿੰਦ੍ਗੀ ਦੀ ਕਹਾਨੀ. ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਮੁਸ੍ਲ੍ਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰ੍ਕਾਰ ਵਿਚ ਲ੍ੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ੍ਨ ਉਹ ਦੇ ਮਾਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਡ੍ਨ ਭੇਜ੍ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਜ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਲੰਡ੍ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜ੍ਰ੍ਨਲਿਸ੍ਮ ਸਿਖੀ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਈ ਉਹ੍ਥੇ ਉਹ ਕਾਰਟਊਨਿਸ੍ਟ੍ ਬ੍ਨ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ੍ ਮ੍ਸ਼ਊਰ ਹੋ ਗਈ. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲ੍ਗ੍ਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਨੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਾਨੀ ਸ੍ਚੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲ੍ਗੀ. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਿਲ੍ਮ ਵੀ ਬ੍ਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ੍ ਅਵੌਰ੍ਦ੍ਸ ਮਿਲੇ.

Wednesday, 24 September 2008

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ

ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਮੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਰਹਿਦਾ ਸੀ I ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ I ਕਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ I ਉਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਦਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ I ਪਿਛਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਹੈ I

Tuesday, 23 September 2008

Favorite City

ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਚ, ਸਬ ਤੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਐਨ ਅਰਬਰ ਹੈ । ਐਨ ਅਰਬਰ ਵਿਚ ਮਿਚਿਗਨ ਯUਨੀਵਰਸ੍ਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ।

ਐਨ ਅਰਬਰ ਵਿਚ ਸੋਹ੍ਨੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ੍ਤ ਵੀ ਇਥੇ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ।


ਮੈ ਆਪ੍ਨੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਕੇ ਐਨ ਅਰਬਰ ਵਿਚ ਰਹਿਦਾ ਚਾਹੋਦਾ ਹਾ ।

My Favorite City

ਮੈਨਊ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲ੍ਗ੍ਦਾ ਗੈ. ਇਸ ਸ੍ਮਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਹ੍ਥੇ ਡਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਥੇ ਇਕ ਪ੍ਬ੍ਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼੍ਨ੍ਸ ਦੀ ਕ੍ਮ੍ਪ੍ਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂਨਊ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ੍ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਸੰਦ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਚ ਨਊ ਰੋਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ੍ਨਾ ਦਾ ਖਾਨੇ ਦ ਮੇਲਾ ਚ੍ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਰੈਸ੍ਟਰੌਂਟ੍ਸ੍ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਣਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸ੍ਨ. ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਪਰੇ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ੍ਨ. ਮੈਨਊ ਉਹ੍ਥੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ੍ਣ੍ ਵਿਚ ਬਹੁਤ੍ ਮ੍ਜਾ ਆਂਦਾਂ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗੇ ਦੋਸ੍ਤਾਂ ਬ੍ਨਾਇ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨਊ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ੍ਬ੍ਸੇ ਵ੍ਦੀਆ ਸ਼ਹਿਰ੍ ਲ੍ਗ੍ਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰ

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਛਿਕਾਗੋ ਹ I ਛਿਕਾਗੋ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਓਂ-ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ I ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਛਿਕਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ I ਛਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ੰਢੀ ਸੜਕ, ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੀਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਹਨ I ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਛਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਰਹਿਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ I ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛਿਕਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ I

Monday, 22 September 2008

My Favorite City

ਮੈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹ੍ਤਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾ I ਮੈ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਮ੍ਹ੍ਹੀਨੇ ਊਥੇ ਗਈ ਸੀ I ਮੈਨੁ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬਹ੍ਤਤ ਸੋਣਾ ਲਗਿਆ I ਊਥੇ ਕ੍ਪੜ੍ ਖਰੀਦ੍ਣ ਲਈ ਬਹ੍ਤਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹ I ਉਹ੍ ਸ਼ਿਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇਡੇ ਹੈ I ਰਾਤ ਨੰ ਸਾਰੀ ਜਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁਦੀ ਹੈ I ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹੁਦੇ ਹਨ੍ I ਊਥੇ ਜਾਕੇ ਮੈਨੁ ਬਹ੍ਤਤ ਹੀ ਮ੍ਜਾ ਆਇਆ I

Favorite City

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਿਛਕਾਗੋ ਹੈ| ‌ਿਛਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹੰਦਾ ਹੈ| ਗਰਮੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੰਦੀ ਹਾਂ| ਛਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ‌ਿੲਮਾਰਤਾਂ ਹਨ| ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੇਗੇ| ਮੈਨੂੰ ‌ਿਛਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪੀਂਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ| ਮੈਂ ਮਿਛਿਗਨ ਇਵੇਨੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੋਪੀਂਗ ਲੲੀ|

Sunday, 21 September 2008

Punjabi Unicode Fonts with Keyboard layout

To setup your computer to type Punjabi with unicode fonts and set keyboard layout.
Download following two zip files:
 1. Download Punjabi_Keyboard_By_Bhagat_Singh.zip
 2. Unzip it and follow the instructios as defined in Installation_Guide_PaUniBha_V10.doc
 3. Download Activate_Keyboard_PaUnBha_VI0.zip
 4. Unzip it and follow the instructions as defined in Activate_Keyboard_PaUnBha_VI0.pdf
 5. After all setup you can now choose Punjabi or English to type from Language selection bar.
 6. To see Punjabi keyboard mapping use "On Screen Keyboard Tool" Start->All Programs->Accessories->Accessibility->On Screen Keyboard
 7. You should be able to type Pujabi in Wordpad or notepad.
 8. After typing the Punjabi text you can copy paste to your blog.

Wednesday, 17 September 2008

Wednesday, 10 September 2008

Jori Duet: Bhai Baldeep Singh and "Pinky" Sukhvinder Singh Namdhari

Woman


Large Hadron Collider


golden temple

http://thefamoustouristdestinations.files.wordpress.com/2007/07/amritsar-golden-temple.jpg
I am in Punjabi!

Summer Vacation

ਪਿਸ਼੍ਲੇ ਤਿਨੰ ਮਹਿਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਕ੍ਮੰ ਕੀਤਾ l ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪ੍ਬ੍ਲਿਕ ਰ੍ਲੇਸ਼ਨ੍ਸ ਦਾ ਕ੍ਮੰ ਕਰ੍ ਰਹੀ ਸੀ l ਮੈ ਲੋਕਾਂ ਨੁ ਦੋ ਕਮਪਨੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦ੍ਸ ਦੀ ਸੀ l ਮੈਨਊ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ l ਮੈਨਊ ਸ਼ੈਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਿਆ ਸੀ l

Monday, 8 September 2008

Summer Vacation

ਮੇਰੀਅਾਂ ਗਰਮੀਅਾਂ ਦਾ ਛੁਟੀਅਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਅਾਂ ਸਨ| ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ| ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ‌ਿਮਛੀਗਨ ਫ‌ਿਲੰਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ੳੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ| ਦੋ ਹਙਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ‌ਿਛਕਾਗੋ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ| ੳੱਥੇ ਮੈਂ ਨੇ ਮੇਰੀ‌ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀ|

Sunday, 7 September 2008

my summer

ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਮੈ ਬਹੋਤ ਕਨਮ ਕੀਤਾ. ਮੈ ਿਕਤਾਬਾ ਪਰੀ. ਮੈ ਸਰੀ ਗੁਰਊ ਗਰਾਨਠ ਸਾਇਹਬ ਇਵਾਖਾਰਨ ਇਸਖਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸੁਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਸੁਹੇਲੀਆ ਦੀ ਬੇਤੀਆ ਆਏ ਸਨ. ਕਾਇਲਫੋਰਨੀਆ ਇਵਚ ਮੈ ਇਕਰਤਨ ਕਲੈਸ ਜੋਰੀ ਵਜਾਈ ਸਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਗਈਤਾ ਸੀ. ਮੈ ਗਰਮੀਆ ਬਹੋਤ ਚਨਗਾ ਸੀ.

(my apologies, I cannot figure out how to get type pad to work properly. It seems to have changed somewhat, so I cannot find the various r's or make the iri not appear with sihari and bihari. I also cannot figure out how to make the tipi.)

Monday, 14 April 2008

Oral Test-II

Punjabi II final oral test

Oral Exam

Herman Sidhu Final Oral Examination.

Puneet and Brindar

Puneet and Brindar Final Oral Exam

MP3 File

Anup, Exam

Anup, Exam

MP3 File

Oral Exam (Rubina Singh

Oral Exam (Rubina Singh

MP3 File

last week and this summer

last week and this summer

Monday, 7 April 2008

ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ

ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ|ਮੌਂ ਮਿਛਿਗਨ ਦੀ ਇਕਠ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਨਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਲ ਖੇਡਿਆ|ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ|

ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਰੁਝਾਵਾਂ ਸੀ|ਮੈ ਅਗਰੇਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਈ ਪੇਪਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਈ ਪਿੜਆ|

Tuesday, 1 April 2008

weekend

ਪਿਛਲੇ ਸਨੀਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਮੁਕਬਲਾ ਦੇਖਣ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਿਛੀਗਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੈ ਓਥੇ ਮੈਂ ਓਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਤੇ ਫੁਫੜ ਜੀ ਵੀ ਓਥੇ ਅਏ ਸੀ ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਇਆ

Sunday, 30 March 2008

weekend

ਿਪਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾ ਮੈ ਬਹੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੈ ਿਡਟਾਰਇਟ ਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕੀ ਉਥੇ ਇਕ ਭਗੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਜਿਤਿਆ ਐਤਵਾਰ ਮੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਫਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜੇਦਾਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂ ਮੈਂ ਡਾਕਤਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ. ਮੇਰਾ ਕੰਪੂਟਰ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੰਪੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ. ਮੈ ਬਹੁਤ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਇਸਤਿਹਾਨ ਹਨ.

Thursday, 27 March 2008

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗਾ

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗਾ ਬਹਾਮਾਸ ਹੈ| ਮੈਂ ਛੁਟੀਆਂ ਿਵਚ ਓਥੇ ਗਈ ਸੀ| ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਮਾਸ ਦਾ ਗਰਮ ਮੋਸਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ| ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟੇਲ ਿਵਚ ਰਹੇ ਸੀ| ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਸਮੁੰਦੇਰ ਿਵਚ ਤਰਕੇ ਸੀ| ਬਹਾਮਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਿਕਨਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੇ ਹਨ| ਉਹ ਜਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀ ਹੈ|

Friday, 21 March 2008

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗਾ

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ. ਉੱਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਜੇੀਵਨੇੀਆਂ ਤੇ ਕਹਾਨੇੀ ਦੇੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇੀ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਤਰਾ ਦੇੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਾਵਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਅਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂਦੇੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇੀ.


Wednesday, 19 March 2008

Favorite Place Blog

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਸੰਦ ਹੈ. ਜ੍ਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਾਚਾਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਅਕ੍ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਸ ਟੌਵਰ ਪ੍ਸੰਦ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਕਗੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਗੋ ਵਿੱਚ ਡਿਵੌਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ੍ਟੋਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਅਸੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਲ੍ਮਾਂ ਲੈਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.

Monday, 10 March 2008

Future Tense Blog

ਮੈਂ ਚੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਨਸੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਲਾਸਾਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਬੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ੜਾਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਕਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਗੀਆਂ

Tuesday, 4 March 2008

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ-ਨਾਚ - ਭੰਗੜਾ

ਚਰਖਾ


Future Plans

ਮੈਂ ਅਗ੍ਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਰਾਂਗੀ. ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼੍ਨ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰ੍ਨਾ ਚਾਹੰਕੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜਦੀ ਹਾਂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਨ. ਜ੍ਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਕਰੀ ਲ੍ਬਂਗੀ ਮੈ ਵ੍ੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ੰ ਦੇਖਾਂਗੀ. ਮੈ ਨੂ ਯੌਰ੍ਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੰਕੀ ਹਾਂ. ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ੰ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਲਬਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਕਰੀ ਛੇ ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਫੈਸ਼੍ਨ ਮੈਗ੍ਜੀਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੀ. ਕੁ ਕੇਰ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਏਡਿਟਰ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਕਰਾਂਗੀ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹ੍ਨਾਂ ਨੂੰ ਚ੍ੰਗਾ ਬ੍ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਾਂ. ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈ ਬਹੁ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ.

what I will do over spring break

ਇਹ ਬਸੰਟ ਦੀਅ ਛਟੀਆਂ ਮੈ ਮਿਚਿਗਨ ਵਿ ੱਚ ਹੋਵਾਂਗੀ. ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਂਗੀ. ਮੈ ਬਹੁਤ ਸੋਵਾਂਗੀ. ਮੈ ਤੋਰੀ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਛਟੀ ਮੈ ਠੀਕ ਹਨਣਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹਾਂ. ਸ਼ਹਿਦ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਸੈ਋ ਚਲਾਂਗੀ. ਪ੃ ਮੈ ਬਹੁਤ ਕੁਸੀ ਨਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ. ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਵਾ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿਚ ਜਾਵੇਂਗਾ. ਓਸ ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ.

Monday, 3 March 2008

Spring Break Post

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,ਤੁਹਾਡਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਕਿਵੇ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਮੇਰੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਦੀਆਂ ਸਨ. ਮੈ ਆਪਨੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਯੌਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਛੁਟੀਆ ਮਨਾਈਆਂ. ਨੂੰ ਯੌਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਿਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਾ. ਅਪਾਂ ਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੇਪੀਂਗ ਵੀ ਦੇਖੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਦੀਆਂ ਸਨ!

Wednesday, 27 February 2008

Sunday, 24 February 2008

ਛੁਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਛੁਟੀਆਂ ਲਈ ਘਰ, ਰਾਚੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ "ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਰੀਵਾਈਂਡ" ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆਂ. ਕਾਮਿਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ. ਮੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸੱਬ ਤੋਂ ਵੱਦੀਆ ਪਰੈਸੀਦੇਂਸ਼ਲ ਕੈਨਡਿਡੇਟ ਹੈ.

Saturday, 23 February 2008

Spring Break [future tense]

ਮੈਂ ਛੁਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਫਗੀ. ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ. ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਊੱਥੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਜਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਖਰੀਦਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਂਗੀ. ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਉੱਸ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਜਾਵਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਛੁਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ.

Wednesday, 20 February 2008

Wednesday, 13 February 2008

Justinder te Nirinjan bachpan

justinder te nirinjan bachpan

Childhood - Adlibbed

DSingh

Wednesday, February 13th, 2008

Wednesday, 6 February 2008

Audio Moblog

powered by Hipcast.com

First Post

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਫਾਰਮੀੰਗਟ ਹਿਲਸ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਤੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਪਰਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਦੋਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ.

Hipcast Moblog

powered by Hipcast.com

MP3 File

Puneet

powered by Hipcast.com

Hipcast Moblog

powered by Hipcast.com

MP3 File

Anup

powered by Hipcast.com

MP3 File

Rubina

powered by Hipcast.com

MP3 File

Hardev

powered by Hipcast.com

Introduction

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ?ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਰਿਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਤੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਹਾਂ

introduction

ਸ੍ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਨੂਪ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ.ਮੇਰੀ ਦੋਸ੍ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਬੀਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਹੈ.

Introduction

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰੀਵਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹ੍ਨ ਮੇਰ ਇਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇਕ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕੁਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵੇਰਸਿਟੀ ਨੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ

Introduction

ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜਸਤਿਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਨ ਅਰਬਰ ਵਿਚ ਰਹਿਦਾ ਹਾਂ

first entry

ਸਤ ਸ੍ਰਿ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ. ਮੈਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਮਿਚਿਗਨ ਯੂਨਿਵਰਸਿਤੀ ਵਿਚ.ਮਿਚਿਗਨ ਬਹੁਤ ਠਨਦਾ ਹੈ. ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਖੀ ਵਿਦਿਆਰਤਣ ਹਾਂ. ਮੈ ਜੋਰੀ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਬਾਲਦੀਪ ਤੋਂ ਸਿਖ ਦਾ ਹਾ . ਮੈ ਅਪਾਰਤਮੈਨਤ ਵਿਚ ਰਹਿਨਦੀ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹਨ. ਮੈਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਰਿ ਸ੍ਸ੍ਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਖੁਤੇ ਹਨ.

DSingh

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਦੇਵ ਹਾ. ਇਸ ਬ੍ਲੋਗ ਬੋਥ ਕੁਲ ਹਾ.

ਛਕਦੇ !!!!!

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਹੈ?

ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਮੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। "ਪੰਜਾਬੀ" ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਤੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ "ਟਿਵਾਣਾ" ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀਆ ਮੰਨ-ਪਸੰਦ ਲੇਖਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਰੇਸ਼ਮਾ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨ-ਪਸੰਦ ਗਾਇਕ ਹਨ।

Self-Introduction

ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੁਬੀਨਾ ਹਾਂ,ਮੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਵਾਰ ਟਰੌਇ ਵਿਚ ਰਿਹਨਦੇ ਹੈ,ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਹਨ, ਅਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹਿਂਦੀ ਤੇ ਪੁਜਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮੈ ਕਮ੍ਯੂਨਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮੇਜਰ ਪਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮ ਮੈ ਨੂ ਯੌਰਕ ਸਿਟਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੂਂਗੀ, ਮੈ ਨੂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ੍ ਨੇ ਪ੍ਸੰਦ ਹੈ.

Tuesday, 5 February 2008

INSTRUCTIONS: Typing an entry in Punjabi

To make an entry in Punjabi, use this transliteration tool.

Note: The transliteration tool cannot currently generate tippi characters, so please follow the instructions below:

 1. Open the umichpunjabi blog in View mode. You have it open if you are reading this!
 2. In a new window, open the Type Pad Punjabi transliteration tool and using phonetic input, type your text.
 3. When you need a tippi character, copy and paste the tippi characters from the list in the left margin of the umichpunjabi blog and paste them into the transliteration tool.
 4. Continue typing your text in the transliteration tool. When you are ready, copy and paste the text from the transliteration tool into a New Post in the umichpunjabi blog (in Author mode).
Another Note: You can also use a native Punjabi input (i.e., built into the operating system) on the computers at the LRC, and on your computer if it has one.

Friday, 1 February 2008

ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ...